Predaj a servis PC zostáv, registračných pokladní a elektroinštačného materiálu

KONTAKT

Adresa:

Záhradnícka 23

911 01 Trenčín


Telefón:

032 / 6581201

032 / 6521658


Mobil:

0905 708 954

0905 603 172


E-mail:

mail@regasek.sk rrego499@zoznam.sk rastislav@regasek.sk

PONUKA PROGRAMOV MRP Company, Brezno

Účtovné programy dodávame aj vo forme SIEŤOVÝCH verzií a MULTIVERZIÍ, ktoré umožňujú evidovať agendy niekoľko rokov dozadu, zjednodušiť ročné uzávierky alebo viesť účtovníctvo až 99 firmám na jednom počítači. Jedná sa o MS-DOS aplikácie, ktoré môžete prevádzkovať tiež vo Windows 95 (Windows 3.1).


Jednotlivý program sa delí v nasledujúcom poradí:

 • a) základná verzia;
 • b) MULTIVERZIA;
 • c) základná verzia pre prácu v sieti;
 • d) MULTIVERZIA pre prácu v sieti.

V cene programu je licencia na jeho vlastné používanie a užívateľská príručka. Na programy označené "*" Vám zašleme DEMOVERZIU s užívateľskou príručkou v jednotnej cene 70,- Sk + daň, alebo si ju zdarma nakopírujete z BBS fy MRP Company spol. s.r.o. Brezno.

 • Jednoduché účtovníctvo + skladové hospodárstvo
 • Podvojné účtovníctvo + skladové hospodárstvo
 • Mzdy a personalistika - pre malý a veľký závod
 • Maloobchod
 • Výroba
 • Kniha jázd - vedenie knihy jázd a dopravy
 • Evidencia majetku
 • Fakturácia
 • Sklad
 • Pošta
 • Národné prostredie - vhodný doplnok k našim programom
 • Zbierka zákonov Slovenskej republiky
 • Vybrané zákony pre podnikateľov
 • Ostatné programy - Disk doktor, Elektronický zápisník, Konvert, MRPModem
 • Cenník

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - umožňuje vedenie peňažného a pokladničného denníka, sledovanie DPH a pomocných kníh HIM a DHIM, zákaziek, jázd, materiálu, objednávok, pohľadávok a záväzkov,... Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov v číselnej aj grafickej podobe, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (výkaz o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdajoch). Program umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská. Súčasťou základnej verzie je aj modul FAKTURÁCIA, s ktorým je účtovníctvo navzájom prepojené.


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO + SKLAD - obsahuje to isté ako základná verzia JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA, ale naviac zahŕňa modul SKLAD, s ktorým je navzájom prepojené.


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - umožňuje vedenie účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami. Celý systém je vysoko variabilný. Umožňuje napr. modifikovať účtovnú osnovu, členiť hospodárenie podľa stredísk, grafické výstupy hospodárenia, výsledovku účtovnú aj daňovú, predvahu, súvahu, cash flow a pod. Obsahuje tiež moduly pomocných kníh objednávok a zákaziek, daňových dokladov, pokladničného denníka, jázd, HIM a NHIM,... Súčasťou základnej verzie je aj modul FAKTURÁCIA, s ktorým je účtovníctvo navzájom prepojené.


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO + SKLAD - obsahuje to isté ako základná verzia PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA, ale naviac zahŕňa modul SKLAD, s ktorým je navzájom prepojené.


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO “MAXI” - Doplňujúci program PÚ, ktorý umožňuje jednoduchou formou exportu dát zlučovať výsledky účtovníctva zo samostatne hospodáriacich stredísk do centrálneho modulu, v ktorom je potom možné sledovať hospodárenie jednotlivých stredísk samostatne aj sumárne za celú firmu. Použitie systému prichádza do úvahy len v prípade, že samostatné strediská vedú účtovníctvo na samostatných počítačoch, ktoré sú tak vzdialené, že nie je možné ich prepojenie počítačovou sieťou LAN. Pozor, najskôr Vám doporučujeme konzultácie s našimi špecialistami.


MZDY A PERSONALISTIKA “malý závod” - umožňuje prehľadné vedenie evidencie zamestnancov, dochádzky, výpočet miezd, daní zo mzdy, tlač výplatných a mzdových listov, výkazov. Program má modifikovateľné daňové tabuľky a zrážky poistného, čo je značnou výhodou v súčasnej dynamicky sa meniacej daňovej sústave.


MZDY A PERSONALISTIKA “veľký závod” - obsahuje to isté ako MALÝ ZÁVOD, ale naviac je doplnený o výpočet priemeru na nemocenské poistenie, výpočet rodinných prídavkov, ...


POČÍTAČOVÝ POKLADNIČNÝ SYSTÉM - je určený pre podnikateľov s maloobchodným ako aj veľkoobchodným predajom. Softwarový produkt MRPMAO je certifikovaný pokladničný systém vyhovujúci vyhláške 55/94. Pre spracovanie kompletnej skladovej evidencie MRPMAO spolupracuje s programom SKLAD tejto ponuky, čo je výhodné pre široký sortiment tovaru a jeho presnú evidenciu. Ďalej software SKLAD v spolupráci s fiškálnymi modulmi AXIS, alebo HAPPY FUTURE dokáže evidovať výdaj tovaru v hotovosti s následnou možnosťou tlače paragónu, dodacieho listu a faktúry. Tým užívateľom, ktorí budú potrebovať aj vedenie účtovnej agendy, ponúkame programy JEDNODUCHÉHO alebo PODVOJNÉHO účtovníctva so skladovým hospodárstvom, s ktorými bude program MRPMAO spolupracovať.


VÝROBA - doplňujúci produkt ku MZDÁM A PERSONALISTIKE a k programu SKLAD funguje na báze rozpočtového programu. Počíta predajné ceny, náklady na výrobu a pod. Program tlačí doklady pre účtovníctvo, napr. doklady pre evidenciu výrobkov, úkolové lístky pre zamestnancov, výdajky materiálu pre sklad, doklad pre výšku úkolovej mzdy,...


KNIHA JÁZD - program, umožňujúci viesť knihu jázd firemných aj súkromných vozidiel používaných pre služobné účely. Generátor jázd je schopný doplniť knihu jázd o chýbajúce cesty. Pri tejto činnosti vychádza z vopred zadaných údajov: zoznamu trás, chýbajúcich kilometrov,... Program ďalej umožňuje robiť výpočet náhrad za použitie súkromných vozidiel, vystavovať cestovné príkazy a tlačiť hotovú knihu jázd na tlačiarni. Nová verzia je doplnená o evidenciu poplatkov(poistenie, cestná daň).


DOPRAVA - obsahuje to isté ako Kniha jázd. Naviac eviduje opravy vozidiel, výmenu pneumatík, výmenu olejov, výmenu akumulátorov, technické kontroly, meranie emisií, ...


EVIDENCIA MAJETKU - program zabezpečuje sledovanie HIM a NHIM, drobného majetku,... Triedi ho podľa stredísk a miest. Realizuje odpisy podľa užívateľom zvolených podmienok. Prednosťou programu je jeho jednoduché ovládanie s obsiahlymi možnosťami vyhľadávania, realizácie opráv, prevodov a rušení. Ďalej umožňuje tlač prehľadových zostáv triedených podľa rôznych kritérií, napr. tlačí evidenčné karty s odpismi, prehľad zaradeného a vyradeného majetku.


FAKTURÁCIA - program umožňuje sledovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, DPH, vystavovanie faktúr, dodacích listov, pokladničných dokladov, príkazov k úhrade pre banku, sledovanie doby splatnosti faktúr a vystavených predfaktúr a penalizačných faktúr, evidenciu dodávateľov a odberateľov, prehľadávanie podľa rôznych kritérií, grafický prehľad, adresár s možnosťou tlače adries na štítky a pod. Má užívateľsky modifikovateľné výstupné zostavy.


SKLAD - program je určený na vedenie skladovej evidencie pre firmy a súkromných podnikateľov. Eviduje stav zásob a sleduje pohyby. Môžete vytvoriť až 99 podskladov hlavného skladu. Okrem skladovej ceny automaticky vypočíta predajné ceny podľa zvolených rabatov. Prednosťou programu je tlač prehľadných výstupných zostáv (aktuálne cenníky, sledovanie zisku, pohybov, nadnormatívnych a podnormatívnych zásob, inventúry skladu, ...).


POŠTA - program pre evidenciu pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukážok typu “A” a “C” na nekonečnom papieri aj jednotlivých listoch. Vhodný doplnok k našim účtovným programom, s ktorými môže byť priamo prepojený.


NÁRODNÉ PROSTREDIE - nami doporučovaný doplnok pre naše účtovné programy. Umožňuje používanie diakritiky v kóde Kamenických na klávesniciach, monitoroch EGA, VGA a bežných ihličkových tlačiarňach (STAR, EPSON, ...). Na laserových a atramentových tlačiarňach (HP) emuluje aj Epson mód. Táto verzia je vhodná pre Windows 95 (nutná pre sieť Windows 95).


ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ponúkame Vám jedinečný softwarový produkt, ktorý Vám pomôže orientovať sa v súčasnom právnom systéme. Formou elektronickej knihy získate okamžitý prehľad o viac než 2000 zákonoch, novelách zákonov a novelách noviel zákonov, oznámení ministerstiev, v ktorých sa mnohokrát i profesionálny právnik ťažko orientuje. Prácu s týmto programovým produktom ocenia hlavne podnikatelia, daňoví poradcovia, právnici,... V súčasnej dobe Vám ponúkame kompletnú zbierku zákonov od r. 1992 dodnes. Nájdete v nej napr. daňové zákony, colný sadzobník a pod. Celý systém aktualizujeme približne 4x ročne.


VYBRANÉ ZÁKONY PRE PODNIKATEĽOV

Hypertextový systém s mnohými nástrojmi pre vyhľadávanie a zjednodušenie Vašej práce. Softwarový produkt, ktorý obsahuje plné znenie týchto zákonov po všetkých novelizáciách pre rok 1997: Zákon o daniach z príjmov; Zákon o mzde; Zákon o DPH; Zákon o spotrebných daniach; Zákon o cestnej dani; Colný zákon; Devízový zákon; Živnostenský zákon; Občiansky zákonník; Obchodný zákonník; Zákon o dani z nehnuteľností; Zákon o dani dedičskej, dani darovacej a dani z prevodu nehnuteľností; Zákon o cestovných náhradách; Zákonník práce; Zákon o zamestnanosti; Zákon o Fonde zamestnanosti; Zákon o zdravotnom poistení; Zákon o Sociálnej poisťovni; Zákon o sociálnom zabezpečení; Zákon o nemocenskom poistení; Zákon o účtovníctve.


 • MRP Disk Doktor
 • Elektronický zápisník
 • Konvert
 • MRP Modem